برای دیدن عکس های بیشتر ....

هدف سایت جمع آو ری معلومات، حفظ خاطرات و درس اندوزی از سرنوشت ناپدید شد ه گان و شهدای وطن جهت تقویت فرهنگ عدم خشونت در افغانستان میباشد .