تماس

بازدید کننده گان سایت میتوانند معلومات و نظریات خود را از طریق ایمیل ارسال نمایند :

ایمیل :
info@azizan.info

گردانندگان سایت:

کمال الدین  پرواک

صبور رحیل

ذبیح ذکا

همکار تخنیکی سایت:
سعید انصاری

Saeid Ansari
www.mysticalstudio.com