درس تاریخ

هموطنان عزیز!

به پاس خون های ریخته شده و بخاطر درس اندوزی از این فاجعه ی ملی که پهنا و ژرفای عظیمی دارد، از همه هموطنان و به ویژه صاحب نظران خواهان بررسی آن هستیم. تحلیل و تجزیه ی این مصیبت بزرگ، گره گشای بسیاری ازمشکلات در زمینه خواهد بود و آینده گان را مدد خواهد نمود تا با شناسایی آ ن راه عدالت و تعالی را در کشور به پیش گیرند. تحلیل و تجزیه ی واقعبینانه روشن می نماید که :

این فاجعه بزرگ ملی چگونه اتفاق افتاد،عامل اصلی و ریشه های آن چه بود ؟

راه های شفای این درد آزار دهنده اجتماعی از نظر آسیب شناسی اجتماعی چه خواهد بود ؟

عبرت تاریخی از تکرارهمچو فجایع، بخاطر آوردن صلح، امنیت و آبادی در کشور برای نسل امروز وفردا چه میباشد؟