غلام حضرت فضلی

 غلام حضرت فضلی در سال 1325 خورشیدی در گذر دروازه ی کنک در غزنی تولد گردید . وی پسر الحاج غلام سخی فضلی و نواسه ی میرزا فضل -احمد خان غزنوی از دودمانی مشهور و با احترام درغزنه است.
غلام حضرت فضلی در سال 1333 تحصیلات خویش را درمکتب سنایی غزنی آغاز نمود و بعد از ختم دوره ی متوسطه شامل لیسه ی حبیبیه ی کابل شد. فراغت وی مصادف با دوران صدارت محمدداود خان بود که به فرمان وی فارغان ممتاز لیسه ها جبراً شامل پوهنتون حربی می گردیدند. وی نیز پس از یک سال تاخیر ناچار شامل پوهنحی زرهدار پوهنتون حربی شد. پس از فراغت از آنجا برای تحصیلات عالیتر به ایالات- متحده ی امریکا فرستاده شد وشامل یکی از اکادمی های نظامی آن کشور گردید. پس از ختم تحصیل وبازگشت به وطن در قوای چهار زرهدار کابل به صفت افسر ایفای وظیفه میکرد . صبح روز هفتم ثوردر آغاز کودتا از طرف تفنگداران رژیم کودتای ثور به شهادت رسید .
غلام حضرت فضلی اولین شهید افغانستان در مقابل کودتای ثور است. او مسئوول آمریت اوپراسیون قوا بود. تانکهای قوای چار زرهدار که کودتا از آنجا آغاز شد، پس از شهادت وی ، به طرف شهر کابل وکاخ ریاست جمهوری به حرکت درآمدند. غلام حضرت فضلی شخصی دلسوز و مهربان بود. از وی یک پسر بنام وحید الله و دو دختر باقیمانده اند. روحش شاد باد.