دکتور سید عابد شاه

استاد عبدالغفور رحیل

جنرال محمد یونس

محمد مهدی ظفر

محمد داود حبیب زی

جنرال عبدالغنی خان

استاد عبدالحی

مامور عبدالحمید

شیر احمد شهاب

محمد خانجان مقبل

محمد سلیمان یاسین

غلام فاروق

شاه محمد طاهری

میر نعمت الله حباب

دگرمن عبدالغفار

محمد انور فقیری

محمد اکبر فقیری

انجنیر نظر محمد فقیری

محمد رشید

محمد ظاهر

محمد یونس

 

انجنیر یحیی آذرخش

داکتر فاروق آذرخش

انجنیر محمد امین

میر علی احمد شامل

عبدالخالق رفیقی - والی ننگرهار

استاد فدامحمد فدائی

قاری حفیظ الله

دکتور وحید عبدالله

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ماخذ عکس های این بخش: فیسبوک هموطن گرامی جانان شفق - از سلسله کاروان شهدا

تورن میر آقا

دگرمن فضل اکرم

دگروال محمد امین

دگروال محمد انور

ملک احمد جان با سردار محمد داود

دگروال جان نثار

جگتورن فضل الله

دگروال عبدالعظیم عزیز

دکتور موسی شفیق

دکتور نور احمد اعتمادی

دگرمن سید علم

جگرن عبدالهادی

جگتورن دکتور رحمت الله

دگرمن خان زمان

جگتورن محمد یعقوب

جگتورن محمد افسر

دگرمن عبدالغفار

جگتورن محمد عارف

جگتورن شیر احمد

جگرن محمد نادر

دگرمن محمد یعقوب

محمد فاروق ناصری

جگتورن محمد ظاهر

دگرمن باز محمد

عبدالحنان عبدالرحیم زی

جگتورن نورالحق عبادی

جگرن محمد امین

دگرمن احمد شاه

دگرمن محمد ثابت

دگرمن غلام محی الدین

دگرمن محمد اصغر

جگتورن نصرالله