محمد هاشم میوندوال

Azizan-e-Gomshoda Azizan-e-Gomshoda

آرامگاه شهید میوند وال ، عکاسی محترم صبور رحیل                                                     

محمد هاشم میوندوال دانشمند و سیاستمدارگرانقدر افغانستان در 9 میزان 1352 خورشیدی زندانی شد و بعد به شهادت رسید. خانواده و دوستانش سالها نتوانستند از چگونگی حادثه و مدفن وی اطلاعی بدست بیاورند. ولی سرانجام با کوشش های پیگیر خود موفق شدند به نتیجه برسند. این کار به دودلیل به نتیجه رسید:
1. خانواده و دوستان شان فعالانه موضوع را دنبال کردند.
2. افراد مطلع همکاری نمودند و اطلاعات خود را دراختیارشان قرار دادند.

غلام حضرت فضلی

Azizan-e-Gomshoda

از آرشیف خانوادگی شهید فضلی ارسالی وحید جان فضلی

غلام حضرت فضلی که صاحب منصبی وطندوست ووظیفه شناس بود روز هفت ثور1357 به خاطر مقاومت در برابر کودتای ثوردر محل کارش قوای چار زرهدارپلچرخی شهید شد. از همان روزهای اول، خانواده و دوستان شان در جستجو بودند و سر انجام موفق به کسب معلومات از چگونگی حادثه ومحل دفن او شدند. این کار هم به دو دلیل نتیجه داد:
1. کوشش فعالانه ی خانواده ی شهید فضلی ودوستان شان.
2. همکاری افراد مطلع.

سردار محمد داود خان با عده ای از اعضای خانواده

Azizan-e-GomshodaAzizan-e-GomshodaAzizan-e-GomshodaAzizan-e-Gomshoda

عکسها از کتاب : " نگاهی  به...  سردار محمد  داود " ، نوشته دکتور عاصم اکرم

محمد داودخان ریس دولت افغانستان همراه با 17 تن از اعضای خانواده در کودتای ثور 1357 شمسی در کابل به شکل فاجعه آمیزی جانهای خود را از دست دادند. حدود سه دهه میشد که با امکانات موجود از چگونگی واقعه و جای دفن شان اطلاعی در دست نبود ویا در اختیار جامعه قرار نگرفته بود. توجه مقامات دولتی در این زمینه اقدام خوبی بود. سرنوشت تمام ناپدید شده گان وطن یکی از تراژیدی های هولناک نه تنها افغانستان که جامعه بشری است. باید یادآورشویم که روشن شدن مسله داوود خان و خانواده اش باید جزئی از برنامه ی توجه به تمام ناپدید شده گان ملت افغانستان باشد . تمام خانواده های ماتمدار ما منتظرروشن شدن سرنوشت ناپدیدشده گان شان هستند. روشن شدن موضوع داود خان وخانواده اش به دو دلیل عملی شد :

1. خانواده ، دوستان و مراجع مربوطه توجه جدی کردند.
2. افراد مطلع همکاری نموده اطلاعات خود رادر اختیار خانواده ها ، مقامات دولت و مردم قراردادند.

نتیجه آن تجارب

برای روشن شدن سرنوشت بیش از ده ها هزارهموطن ناپدید شده ما اگر به دو عامل بالا توجه نشود ما نشانی از انها بدست نخواهیم آورد. توجه همزمان به دو عامل متذکره به ویژه کوشش جدی خانواده ها و همکاری افراد مطلع کلید مشکل گشای خانواده ها ی مصیبت دیده ماست. توجه به عوامل متذکره در کسب اطلاعات راجع به هر فرد ناپدید شده وطن از رئیس دولت گرفته تافروشنده زحمتکش وگمنام روی جاده، از مردمان مراکز شهرها تا دورافتاده ترین قریه های کشور که خانواده هایشان ا ین همه سالها درفراق شان ماتمدار اند صادق میباشد. از نگاه ملی و حقوق بشری توجه به فرد فرد ناپدید شده ی وطن باید ازاهمیتی جدی ومشابه .برخوردارباشد و هر کوششی باید به برمبنای همین اصل صورت بگیرد .